Toprak Özgül Direnç Ölçümü

Toprak Özgül Direnci (Özdirenci) Nedir ? Toprak özdirenci, kenar uzunluğu 1 m olan toprak bir küpün karşılıklı iki yüzeyi arasındaki dirençtir. Bu direnç W m2/m ya da W m olarak gösterilir. Topraklama yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla topraklama özdirencinin ölçülmesi gerekmektedir. Topraklama özdirencinin ölçümü yaygın olarak "Wenner Yöntemi" ile yapılır. Wenner Yöntemi’nde 4 adet ölçüm kazığı bir doğru boyunca eşit aralıklarla toprağa çakılır. Ölçüm cihazının akım probları dış kısımdaki, gerilim probları ise iç kısımdaki kazıklara bağlanır. Cihazdan belirli bir akım toprağa gönderilir ve gerilim problarında potansiyel fark oluşturulur. Elde edilen veriler kullanılarak toprak özgül direnci hesaplanır. Toprak Özgül Direnci (Özdirenci) İle İlgili Mevzuat 03 Aralık 2003 tarih ve 25305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği’nin 10/c-5.i.1 maddesi uyarınca projelere başlamadan önce toprak özdirenci belirlenmelidir. 30.12.2014 Tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği uyarınca projelerde topraklama hesaplamalarının yapılabilmesi için toprak özgül direncinin ölçülmesi gereklidir. 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin "EK-N Yeni Tesis Edilecek veya Mevcut Topraklama Tesislerinde Yapılacak Ölçmeler" eki N.1 maddesi uyarınca, toprak yayılma direncini veya topraklama empedansını önceden belirlemek amacıyla toprak özdirencinin ölçülmesi, bu direncin çeşitli derinlikler için tespit edilmesini sağlayan “Dört Sonda Yöntemi” (örneğin, Wenner Yöntemi) ile yapılmalıdır. Toprak Özdirenci Ölçümünü Kimler Yaptırmalıdır? Toprak özdirenci ölçümü fabrika, şalt tesisi, hastane, alışveriş merkezleri, havaalanı, bina, konut ve benzeri tüm tesislerin yapım işlemlerine başlamadan önce yapılmalıdır. Ayrıca katodik koruma sistemi kurulumundan önce ve çeşitli zemin etütlerinde toprak özdirencinin ölçülmesi gerekmektedir. Sayın Enerji - Toprak Özdirenci Ölçüm ve İncelemeleri Firmamız, ilgili mevzuata uygun olarak toprak özdirenci ölçüm ve hesaplamalarını gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.